Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Aleš Zahajský a spol. o Kolíně, původně královském městě ve středních Čechách

 
 

V

V Zídkách = ulice na Pražském předměstí; původně zde byly zídkami ohrazené zahrady; za německé okupace byly na zahradě u domu čp.37 Rudolfem Zálužanským ukrývány konzervované zbraně; úkryt zabezpečovala odbojová organizace Obrana národa; Zálužanského zatklo kolínské gestapo v roce 1943; uvězněn byl v Terezíně, kde byl v roce 1945 osvobozen Rudou armádou; v budově čp.402 se usídlila Apoštolská církev, která roku 1990 (po legalizaci své činnosti v roce 1989) koupila od Lučební budovu čp.402 a počátkem devadesátých letech k ní přistavěla církevní křídlo orientované do ulice Benešova; tato křesťanská církev vznikla teprve na počátku 20. století; budova od roku 1993 sloužila jako sídlo biskupa a vyšší odborné školy misijní a teologické; v modlitebně byl umístěn dřevěný kříž s nápisem „ano, otče" symbolizující rozhodnutí Ježíše Krista v Getsemanské zahradě vzít svůj kříž; v roce 1993 schválilo Zastupitelstvo města prodej domu čp.98 se stavební parcelou č. 1069/1 o výměře 418 m2

V Boj! = legionářský časopis; redakce byla ve 20. letech 20. století v ulici Kouřimská čp.20; …
V Břízách = ulice s oboustrannou výsadbou bříz; v roce 1938 byla původní ulice Grégrova …
V Cihelně = lokalita bývalých cihelen: Buzek a Hrdlička, Jelínková Josefa, Klášterský …
V Hájcích = převážně borový les v Sendražicích, rozprostírající se mezi obecnou školou …
V Hranicích = bývalá lokalita s domky při cestě od starého špitálu dolů k haltýřům; tichá ulice …
V Jezírkách = ulice původně navazovala na ulici Cidlinská; ještě během 20.století byla v lokalitě …
V Kasárnách = ulice vznikla v roce 2004 v souvislosti s adaptací kasáren na byty pro TPCA…
V Koželuzích = místo položené níže od špitálních zahrad u Hrobského mlýna podél Labe; stála …
V Koutě = lokalita v jihovýchodní části starých Sendražic, kde stály usedlosti čp.16, čp.17, čp.18 …
V Lomu = slepá ulice pojmenovaná po bývalém lomu s masívem ze šikmo vrstvené skály, jehož …
V myší díře = gotický přízemní domek čp.63 stál proti Labské bráně při hradbách; v roce 1494 ho …
V Olšinkách = ulice na Zálabí pojmenovaná po místě kudy teklo rameno Cidliny, na jehož břehu …
V Opletkách = ulice na Kutnohorském předměstí; v lokalitě Opletky stál hostinec s královskou …
V Pekle = měšťanský dům čp.59 v původní Labské ulici koupil od postřihače Jiříka v roce 1518 krejčí …
V Průhoně = louky za Štítarami, západně od Lošan, kde se temení Pekelský potok
V Půl šesté kopě = úrodná role mezi městem a Štítarami
V Šornici = role ve štítarském údolí ústící do pekelského prohybu; v roce 1935 vyložil jeho název …
V Zahradách = sendražická ulice, původně náhon do haltýře, byla pojmenována Radou města …
val = protihluková zemní konstrukce, u severní průmyslové zóny, hrazená z prostředků státu a Města, …
Váňa Přemysl (nar.1950) = technolog, manažer; rodák z Libice nad Cidlinou; do Kolína přišel v roce …
várečné právo = středověké privilegium ve sladovnictví a pivovarnictví, udělené městu králem …
Vávra Václav = v roce 1913 založil sestrůjné železářské závody; v zálabské provozovně v ulici …
Ve Vrbičkách = místo za levým břehem řeky; za císařství se lokalita užívala jako role; v roce …
Ve Staré bráně = místo po zbořené Kouřimské bráně, kde vznikl nárožní dům čp.33 na Kouřimském …
Vacuum Oil Company = v roce 1925 formou nájmu do výroby v petrolce vstoupila americká …
Václav = zvon chrámu sv. Bartoloměje o váze 408 kg doplnil původní soubor zvonů na počet sedm…
Václavská = ulice připomíná krále Václava II. (1283-1305), který ve městě často hostil; v roce …
váha = bývalá městská stavba na prasečáku z konce 19. století; v roce 1752 primas Pokorný ve …
Vančura Jiří (nar.1944) = grafik se zaměřením na kresbu, grafické úpravy a ilustrace; v Kolíně začal …
varna = budova Zámeckého pivovaru na severovýchodní straně Velkého nádvoří vznikla po I. …
Vávrova = ulice pojmenovaná po c. k. profesorovi Josefovi Vávrovi (1838-1912), který působil …
Vavruška Otakar (nar.1875) = obchodník; roku 1912 koupil od Františka Růžičky sodovkárnu v ulici …
Vavruška Vladimír (nar.1909) = právník, podnikatel; provozoval sodovkárnu v ulici Zahradní čp.46 …
Ve Sladovně = dvorec čp.43 se sladovnou na Kouřimském předměstí; v roce 1520 ho koupil od …
Veith Václav (1786-1849) = pražský měšťan, vlastenec; roku 1833 zdědil kolínské panství; …
Veith Jakub (1758-1833) = měšťan, zámecký pán z Liběchova (od roku 1801), volarský …
Vejrych Jan = architekt, stavitel v Kolíně; roku 1887 navrhl přestavbu starého objektu radnice; …
Veletovský Václav (1848-1921) = statkář; vlastnil usedlost čp.8 na Kouřimském předměstí; …
Veletovský Vilém (nar.1879) = právník, spisovatel; advokátní kancelář měl na Žižkově třídě a v …
Velká Skalka = lokalita u lomu při Labi mezi Zálabím a Kolínskými tůněmi
Velké nádvoří = zpevněné prostranství z konce 15.století; vzniklo v souvislosti s výstavbou …
velkovodní značky = s pravidelným pozorováním vodního stavu na řece se začalo v 19.století …
Velký dechový orchestr = v roce 1954 vznikla u kolínských hasičů myšlenka vlastní dechovky…
velký kruhák u Jednoty = dvoupruhová okružní křižovatka byla prováděna v letech 1994-5 …
Velvet = kavárna v pětipodlažní budově čp.427 v ulici Politických vězňů postavená Josefem …
venkovní bazén plovárny = umělé koupaliště u plavečáku vzniklo v 80. letech 20. století; šatny …
Venuto Jan = malíř; roku 1803 namaloval akvarel “Královské město Kolín v Kouřimském kraji…
Verbež = spolek lidí kteří spolu rádi jezdí na motorkách a pijí; do roku 2002 jezdilo občas …
Verner Břetislav (nar.1888) = obchodník v ulici Ovčárecká čp.573; ve 30.letech 20. století prodával …
Verunáč Karel (nar.1883) = poštovní podúředník; pocházel z Vlněvsi na Mělnicku; bydlel …
Veselý hotel = stával v ulici Rubešova čp.64; byl zde bar a později i nevěstinec hostinského …
Veselý Václav (1836-1912) = kolínský učitel; od roku 1859 působil na obecné škole; pocházel …
Vesna = vila na Ovčárecké třídě; v roce 1906 si do této nové vlastní budovy přemístila sídlo firma …
Věstník = propagační vlastivědná publikace okresního odboru Klubu čsl. turistů v Kolíně …
větrný mlýn = stál nad Štítarami; lisoval se zde olej ze semen; jednalo se o dřevěnou otáčecí stavbu…
věžní hodiny = radnice byla v roce 1887 přemístěny na věž svatovítského kostela; na jejich místo …
Veverka Jindřich = fotograf v Kolíně; je považován za autora nejstarší dochované fotografie Karlova …
Vchynský Václav ze Vchynic (zemř.1626) = katolický šlechtic, od roku 1598 komorník a od roku …
VIDA = nestátní nezisková organizace v oblasti duševního zdraví a nemoci; hnutí Svépomocných …
Viktorie = fotbalový klub SK Viktorie vznikl v roce 1919; při založení měl 25 členů; v roce 1933 …
Viktorin = minsterberský kníže; po otci - králi Jiřím z Poděbrad zdědil roku 1472 panství i město…
Vinařického náměstí = zvané Vinařák; pojmenované po spisovateli Aloisovi Karlovi …
vinická skládka = těžebna jámového typu byla zřízena na severním okraji Kolína na vrcholu kopce …
vinopalny = v roce 1501 se konšelé ustanovili aby ti, kteří šenkují víno, dali pánům radním …
VIS = varovný a informační systém doporučila v roce 2004 Bezpečnostní rada města; …
vitráž = středověké pestrobarevné zasklení ornamentálních oken do olověných pásků zachycující …
Višňákova cihelna = Josef Višňák založil strojní kruhovou cihelnu v roce 1910; vyráběl zde …
Vít = zvon kostela sv. Víta, ulitý v roce 1507 kutnohorským Ondřejem Ptáčkem; vážil 300 kg, …
Vítková Naďa (Naděžda, nar.1947) = ekonomka v ulici Ke Hřišti čp.116; v letech 1992-2001 …
Vízner Karel (1938-1999) = komerční právník, rozhodce; roku 1978 zařídil pokládku …
Vlasák Alois (1885-1954) = hudebník; bydlel na Vinařáku; nástupcem kapelníka Kmocha se …
Vlasta = secesní Palánova vila čp.171 v Čechových sadech na Kouřimském předměstí
Vlčata = skautský oddíl pro nejmladší chlapce vznikl v Kolíně roku 1920; chlapecký sbor…
Vlk Otto = účetní; ředitel filiálky Pražské úvěrové banky; roku 1900 spoluzakla-datel Vozovky …
vnitřní město = označení používané za I. republiky pro centrální městskou část; historické vnitřní …
Vocásek Jan (nar.1890) = hudební nástrojař; od roku 1930 vyráběl (s přestávkou v letech 1939 …
vodárna na Čakanu = železobetonová věžovitá monumentální konstruktivistická stavba …
vodní mlýny = v Kolíně se jednalo o podskalský, podzámecký, štítarský, pekelský a hrobský; …
vodní věž = hranolovitá bašta byla vysunuta mimo obvod jádra hradu, na úpatí skály nad řečištěm …
vodovod = ve 14. století se voda rozváděla pomocí primitivních žlabů; v roce 1466 pověřil panovník ….
vojenské sídliště = vzniklo v lokalitě mezi ulicemi Míru, Bratří Čapků, Na Magistrále a Antonína …
vojenské velitelství = patrová budova čp.4 ležící mezi ulicemi Sokolská, Úzká a Pražská byla …
vojenský hřbitov = vznikl během I. světové války při městském hřbitově; nový obecní hřbitov …
Vojtěch = svatovítský zvon, lidově zvaný Johanka; původní zvon z roku 1564 prasknul a proto byl …
volby obecní = všeobecné hlasovací právo se použilo poprvé až po vzniku I.republiky v roce 1918…
Volek Boris (1928-1951) = student strojní průmyslovky; za vyhraněné názory vůči režimu byl …
Volenec Ladislav (nar.1902) = zámečník na náměstí Vinařického čp.158, vahař; v roce 1939 byl …
VOLNO = občanské sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením; spolek vznikl v roce 2004 …
Volný Václav (nar.1901) = právník v ulici Okružní čp.703, soudní rada; předseda Lidového soudu 1945-8
Volyňský Cyprian (zemř.1623) = městský radní; v letech 1608-1622 zastával funkci primase, od roku …
Volyňský Matouš z Vladoře (zemř.1573) = bakalář, konšel; aby se po sňatku s vdovou Markétou po …
Vonkova kovárna = byla umístěna v barokním domě U Zlatého kříže na Mariánském náměstí; dům …
Vorel Stanislav = roku 1888 založil v ulici Brankovická čp.277 chemickou továrnu na …
voroplavba = Labe bývalo tepnou pro dopravu dřeva, které se splavovalo volně ve špalcích …
Voříškiáda = poprvé se výstava Voříšků uskutečnila v roce 1997; uspořádal ji Kolínský spolek …
Vosáhlo Adolf (1874-1936) = živnostník v ulici Palackého čp.254; v letech 1920 - 1949 provozoval …
Vosejpkův domeček = nejužší kolínský dům byl v 19. století vestavěn do úzké proluky mezi kaplí …
voskář = voskářská živnost se v Kolíně uchytila v době náboženské horlivosti; dokonce voskář …
Voskresenská = páteřní ulice panelákového sídliště; pojmenována byla po sovětském městě Voskresensk…
Vostrčil Jan = trumpetista, dirigent; počátkem 60. let 20. století se podílel na vzniku festivalu Kmochův …
Vostřel Oldřich (nar.1899) = živnostník; v letech 1922 - 1951 vyráběl v ulici Kutnohorská čp.54 korkové zátky
Vozovka = akciovka Továrna na vozy byla založena roku 1899 architektem Čeňkem Křičkou, ve …
Vrahovna = lidový název pro restauraci v domě U Bílého anjela; pojmenování dostala pro starou …
vrátnice nemocnice = byla v roce 1898 postavena na okraji Kolína za Kouřimským předměstím…
Vrba Antonín (1767-1831) = původně kutnohorský mlynář; Podskalský mlýn koupil v roce 1807…
Vrbovský Jan = rybář; v roce 1492 předložil městské radě, purkmistrovi a zámeckému hejtmanovi …
Vrchlického = ulice pojmenovaná v roce 1928 po spisovateli píšícím pod pseudonymem Jaroslav …
všeobecná výstava = v roce 1887 byla Řemeslnickou besedou uspořádána umělecká a umělecko …
Všeobecný vzdělávací a zábavní spolek = byl v Kolíně založen v roce 1882 dělnickým předákem …
Vužanova = jednosměrná ulice, existující již od 80. let 19. století, byla později pojmenována po …
Vyčichl Václav (nar.1897) = karosář, živnostník v ulici U Borku čp.759; v letech r.1929 -1935 vyráběl …
východní křídlo paláce = středověká budova na Malém nádvoří z první poloviny 15.století; vstupní …
Výfuk = městská část mezi Štítarami a Štítarským předměstím dostala označení VI
Výletní listy = časopis kolínského Sokola začal vycházet roku 1884
výletní loď Kolinea = v roce 2007 podnik Františka Martínka, který předtím řídil MAD, získal …
výletní přístaviště = bylo v provozu na břehu vedle Podzámeckého mlýna, přístupné z ulice Rybářská…
výpočetní středisko = první takové zařízení ve Středočeském kraji bylo uvedeno do provozu v roce …
výtvarno-umělecký fond = sbírka dokumentovala umělecký vývoj se vztahem k regionu zejména v …
vzdušná vernisáž = se uskutečnila v roce 1993 na Karlově náměstí v rámci prvního festivalového …
VZP = okresní pobočka Všeobecné zdravotní pojišťovny si za sídlo adaptovala bývalý sirotčinec …
Obsah jednotlivých pojmů je popsán v knižních nebo digitálních dílech encyklopedie.
 
Prohlášení o Cookies