Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Aleš Zahajský a spol. o Kolíně, původně královském městě ve středních Čechách

 
 

Š

šperlinkovská kaple = chórová kaple chrámu svatého Bartoloměje s barokním oltářem svaté  Barbory z roku 1744 od chrudimského řezbáře Ignáce Rohrbacha s oltářním obrazem sv.Barbory z počátku 19.století; na protější straně byl umístěn obraz Umučení sv.Bartoloměje z roku 1734 od Petra Brandla; v kapli byl umístěn náhrobek s orlicí v erbu purkrabího Václava Valkouna z Adlaru (zemř.1517); kapli opatroval bohatý rod Šperlinků již v roce 1694; kutnohorský krejčí Pavel Šperlink (zemř.1660) koupil v roce 1639 dům čp.11 jako odúmrť po Kateřině Velvarské od rychtáře; ale k dědictví po sestře Kateřině se přihlásila vdova šlechtična Johana Sádovská z Dohalic, kterou musel zakladatel kolínského patricijského rodu v roce 1662 uspokojit hotovými penězi; v roce 1937 napsal o rodu pánů z Dohalic kolínský učitel Jaroslav Schneider článek, který vyšel v kolínském Věstníku odboru Klubu čsl. turistů; Šperlinkovský rod měl v kapli rodinnou hrobku; primas František Bohuslav Šperlink (1646-1722) v roce 1722 odkázal oltáři hotovost na stříbrný kalich, na výzdobu kaple a opravu hrobky; jeho mladší syn a přední dědic Jan Antonín Šperlink (zemř.1745) oltář nechal opravit a v roce 1744 mu odkázal své stříbro a na udržování věčné lampy ještě hotovost; také založil rodinnou fundaci s rybníkem v Pekle a loukou u Nové Vsi, kterou využívali jeho a bratrovy potomci; každý držitel nadace pak musel nést náklady na 12 výročních mší v kapli a žebrákům dát jednou za rok 3 korce žita a malou hotovost; starší syn František Pavel, který se s otcem neshodl, byl totiž vyděděn; ale přes městské právo dosáhl podílu na dědictví a usadil se v Praze

Šafránek Jan (1852-1924) = učitel, literární kritik, publicista; na kolínském gymnáziu působil …
Šálek Gustav (nar.1897) = vrchní oficiál; bydlel v ulici Fügnerova čp.445; tajemníkem byl v letech …
šatlava = městské vězení s “dolivkou” stálo původně v ohybu židovské ulice; bylo to místo nářků…
Šecl Josef (nar.1909) = strojník bytem v ulici Okružní čp.599; předseda Městského národního výboru v …
ŠELA = občanské sdružení vzniklo v roce 2004 s cílem sdružovat příbuzné a přátele občanů s …
Šeříková = sendražická ulice; po její rekonstrukci v 90.letech 20.století se stala jednosměrnou
šífovky = soustava plavebních struh, kterou se plavilo dřevo z Labe mezi Kolínem a Starým …
Šil Josef (1850-1933) = lékař; pocházel ze Dvora Králové; v roce 1879 přišel do Kolína a stal …
Šilhánek Šimon, z Choustníka (zemř.1624) = varhaník, učitel hudby a konšel, svého času nejbohatší …
Šilhánkova sladovna = stála na Pražském předměstí; od konce 16.století se držela u domu U …
Šilhánkovo řeznictví = měšťanský dům čp.1 v ulici Pražská; tento dům náležel v roce 1494 vdově …
Šírkovský dvůr = na Kouřimském předměstí čp.11 v letech 1541-1572 vlastnil Jan Šírek; …
Škoda Jan = v roce 1579 projížděl Kolínem rytíř Jaroslav Beřkovský ze Šebířova se svým …
Škodova = ulice na Kutnohorském předměstí byla pojmenovaná po překladateli Antonínovi …
školní kronika = byla v Kolíně založena v roce 1878, kdy bylo v Kolíně celkem 677 žáků; z toho v …
školní nadace = členové bývalého spolku učitelstva kolínského Josef Březina, Josef Fafl, František …
školní rada = po vydání nových školních zákonů nastalo roku 1872 nové rozdělení kolínských škol…
Školní ulice = slepá komunikace poblíž sendražické školy; z ulice se procházelo nebo projíždělo na …
Školská = ulice na Kutnohorském předměstí pojmenovaná po dvoupatrové školní budově dívčí …
Škramovského uzenářství = dům čp.75 na severní straně náměstí; v roce 1494 náležel vdově …
Škroupova = sendražická slepá ulice mířící z ulice Palackého směrem k Ovčárecké …
Šlejhar Josef Karel (1864-1914) = spisovatel; představitel české literární dekadence; v letech …
Šleiter Jan (zemř.1866) = hospodský; do Kolína přišel z Chotusic; roku 1836 od Jana Roha …
Šochův dům = čp.98 v ulici Kovářská, který měl štít sedlové střechy orientovaný právě do …
šos = vikpild; šosovní ves platila městu šosovní platy (lozunky) a naopak do její fary šla část poplatků …
Šotnovská = ulice pojmenovaná po velkém poplužním dvoru Schottenhof, který stával na skalnaté …
špitál = dům chudých nemocných; byl ve městě na různých místech, určitě už existoval už ve …
špitální dvůr = vedle kostela sv. Jana Křtitele na Horském předměstí v roce 1547 špitální dvůr …
Špitálské zahrady = na Kutnohorském předměstí začínaly za kostelem sv.Jana Křtitele a vyplňovaly …
Šplíchal Karel (nar.1903) = litograf bytem v ulici Brankovická čp.857; předseda Městského národního …
Špringer František (nar.1891) = zámečník; živnostník v ulici Tylova čp.398; v dílně v ulici …
Špringl Václav (nar.1872) = obchodník; původně krejčí, pocházející z Chocenic; jako živnostník …
špejchar zámecký = bývalá kontribučenská sýpka na skále v Císařovsi; spravedlivější …
štáb = původní budova Okresního chorobince byla po II. světové válce zabrána pro potřeby …
štajnšnajdr = granátník, kamenář; řemeslníci, kteří přišli do Kolína v 18. století v souvislosti s těžbou …
Šťáralka = nejvýchodnější městská část, jejíž jméno je odvozeno od tamního krčmáře z 19. století …
Štefánikova = bývalá ulice z Palackého ulice od bývalého tabáčnického Beštákova kiosku…
Štěpina a spol. = veřejná obchodní společnost na výrobu lisovaného zboží z umělé pryskyřice…
Štěpina Ladislav (nar.1891) = továrník v ulici Terronská čp.402; spolumajitel firmy B.K.Prchalové a spol.
Štěpina Josef (nar.1888) = vulkanisér, obuvník, živnostník; od roku 1928 provozoval parní vulkanizaci …
Štěřík Bohumil (nar.1887) = továrník v ulici Zengrova čp.320; původně obchodník u firem …
štětová labská stěna = byla použita při výstavbě zdymadla u Horního ostrova; 13ti členná pracovní …
Štícha Václav (nar.1893) = kovodělník, mechanik v ulici V Opletkách čp.247; živnost provozoval v …
Štítarská = ulice (v minulosti třída a ještě předtím silnice), označená také jako Štitárská, …
štítarská náves = veřejné prostranství ve Štítarech; v roce 2006 zadal Městský úřad krupskému …
Štítarské údolí = zalesněné území, plnící jednu z dominantních přírodních funkcí města; rostoucí …
Štítarský dvůr = poplužní statek; ve 14. století ho získala městská obec; v roce 1359 zde dvůr …
Štítarský vodojem = vodovodní zařízení na Štítarském předměstí, vystavěné v letech 1898 a 1904…
štítarské mlýny = nejméně od roku 1327 patřily k poplužnímu dvoru, který byl po husitských válkách …
Štítného = ulice pojmenovaná po spisovateli, jihočeském zemanu Tomáši ze Štítného …
Štolba Josef (1870-1939) = inspektor státních drah, numismatik; první a dlouholetý předseda …
Štorch-Marien Otakar (1897-1974) = filosof, nakladatel, prozaik, básník; vodňanský rodák; v …
Štrupová Eva (1927-2007) = pedagožka, klavíristka; rozená Kašparová; od roku 1954 vyučovala …
Štulla Martin (nar.1978) = tanečník, choreograf; od roku 1999 vedoucí a zakladatel taneční a westernové …
šturmování = tímto způsobem se podle Jana Kamarýta až do nacistické okupace zvonů v roce 1942 …
Šubotníková Gabriela (nar.1979) = podnikatelka; rodným příjmením Hurtová; v roce 2001 začala se ….
Šultysovský dvůr = nemovitost na rozhraní Kouřimského předměstí a zámeckého dvoru; později …
Švecova = ulice na Pražském předměstí vedla do jižních polí; s městskou zástavbou ulici spojovala jen …
Obsah jednotlivých pojmů je popsán v knižních nebo digitálních dílech encyklopedie.
 
Prohlášení o Cookies