Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Aleš Zahajský a spol. o Kolíně, původně královském městě ve středních Čechách

 
 

S

samospráva města = do konce 18. století si městská obec udržovala samosprávu v podstatně ve stejné podobě po celá staletí; původně byli obecní starší voleni z rodin starousedlíků; společně s konšely městské rady rozhodovali o obecních statcích a důchodech; nejdůležitější osobou ve městě byl ale císařský rychtář; obecních starších bylo voleno 12; sami konšelé zasedali pod označením „malá rada"; jestliže byli účastni i obecní starší, nazývali se „velká rada"; v roce 1618 se jimi stali: Burian Čulík (čp.62), Matěj Lonek (čp.43), Tobiáš Hubáček Dubský (čp.5), Jan Payer (čp.44), Horník Mikuláš Šultys z Felsdorfu  (čp.9), řezník Šťastný Diblů (čp.30), krejčí Melichar Meyzl (čp.97), tkadlec a polař Kryštof Veletovský (čp.42), bradýř Jan Purkhart Olomoucký (čp.32), Pavel Krum Jihlavský (čp.3), sladovník Daniel Brožů (čp.64) a krejčí Jakub Peksa (čp.96); po Třicetileté válce se obecní starší přestali volit a jejich kompetence se přenesly na čtyři obecní konšely, jimž se začalo říkat „starší k  radě"; po roce 1758 se obecní starší nazývali konšelem; v roce 1788 vznikl magistrát a skončilo tak každoroční obnovování městské rady, starších a rychtářů a nastoupila vláda byrokratů; po obecní reformě, kdy město získalo roku 1849 zpět samosprávu, zvolené obecní zastupitelstvo setrvalo ve funkci až do roku 1861, neboť v roce 1852 byly obecní volby pozastaveny; v 60. letech 19. století občané volili 36 „údů" na 3 roky; těchto 36 zvolených „výborův" pak volilo radní; ve městě v roce 1906 vládli pokrokoví radikálové, kteří se rozhodli post purkmistra přejmenovat na starostu; v první polovině 20.století zasedalo Obecní zastupitelstvo zpravidla každý měsíc; v roce 1990 bylo složení pléna obsazeno v rozložení: 45 % Občanské fórum, 35 % Komunistická strany a po 10 % lidová a socialistická strana; po prvních novodobých svobodných volbách se zastupitelé k ustavujícímu zasedání sešli 4. prosince 1990; volilo se pak v rámci tzv. komunálek; nejvyšším orgánem se stalo Zastupitelstvo města
S.K. = sportovní klub vznikl v roce 1911, kdy měl 22 členů; spolek si pronajímal hřiště od …
Sadová ulice = pojmenovaná po sadové úpravě Borků, ke které od ulice Ovčárecká směřuje, provedené …
Sakman = rybník napájený náhonem z Klejnarky, který kolínští konšelé nechali v roce 1498 vybudovat …
sakrální stavba = církevní budova s chórem z 1.poloviny 13. století, zbylá z původního slovanského …
sakristie = Bartolomějského chrámu byla zřízena na jeho severní straně; její patro se stalo přístupné …
Salaj Michal Jiří z Cifry (zemř.1673) = uherský zeman; jako bývalý důstojník se v Kolíně poměšťansku …
Salix = bývalá továrna na proutěný nábytek vznikla v roce 1920; stála v ulici Třídvorská; byla to …
sametová revoluce = k výzvě pražských studentů a herců divadel po 17. listopadu 1989 se v Kolíně …
Sandberg = rozsáhlá vodní plocha, která se nachází v říční nivě mezi tokem Labe směrem na Starý …
Sanktusník = svatovítský zvon z roku 1730 byl v roce 1937 přenesen z kostelní věžičky na zvonici …
Saterna Jindřich (zemř.1499) = středověký měšťan; před rokem 1494 od kuchaře Petra koupil …
Satyášův dům = měšťanský dům čp.5 v ulici Pražská na rohu do Zlaté uličky; dům koupil Jindřich …
Saudkova pejřovna = továrna Saudek J. a synové na čištění peří na Horském předměstí v ulici Za …
Savoy = hotel v ulici Rubešova s podzemní tančírnou (zvanou jámou); budovu si nechal postavit …
sběrné dvory = o zřízení 8 míst bylo rozhodnuto v roce 1994 v souvislosti s ukončením činnosti vinické …
Sbor pro postavení Husova pomníku = spolek byl založen v roce 1909; do něho bylo zvoleno 30 …
Sedláček Václav (nar.1867) = původně manipulant u bratří Tumlířů, živnostník; roku 1882 si zřídil …
Seifertova ulice = pojmenovaná v roce 1991 po nostalgickém básníku, proletáři Jaroslavu …
Selikovský Ignác = továrník; v roce 1856 získal lisovnu řepkového oleje s výrobou pokrutin v ulici …
Selská jízda = v roce 1928 ustaven sbor Selských jízd krále Jiřího z Poděbrad; Kolíně se stal …
Semíkova vila = čp.333 na náměstí Svobody, na fasádě označená Na Závisti, byla postavena jako …
Sendražice = městská část Kolína; původní ves byla nazvaná po otci rodu Sěndrahovi; první písemná …
sendražická kovárna = budova u udržovaného příkopu, napájeného svodnicemi z polí, stála vedle …
Sendražický potok = severní odtok z Haltýře; revitalizace vodoteèe do Sendražického potoka byla v …
Sendražický trojúhelník = závody motocyklů se pořádali v 80. letech 20. století v sendražických …
sendražičtí hasiči = v roce 1897 se konala ustavující schůze, na které byly vypracovány stanovy …
Setkání = čajovna v Houdkově domu v ulici Na Hradbách; zprovozněna byla v roce 1998 …
severní křídlo paláce = zámecká patrová budova vznikla po roce 1844; klasicistní stavba na …
shromáždění delegátů = nejvyšší orgán Okresní hospodářské komory, volený na tříleté období od …
Schreiber a spol. = šestičlenné družstvo, které roku 1904 odkoupilo tiskárnu v dolním podlaží paláce …
Schecher Jiří = do Kolína byl povolán z Panenského Týnce; vlastnil pak nárožní dům naproti radnici…
Schneider Jaroslav (1883-1945) = učitel; do Kolína, kde už na kolínském gymnáziu maturoval…
Schodcovský nadační fond = se počítal ke špitálnímu jmění a tvořilo ho 36 korců rolí rozložených …
Schulklepper Bernard = v roce 1646 zakázal arcibiskup Harrach Židům prodávat maso křesťanům…
Schýlené děvče = obraz namalovaný kolínským rodákem Rudolfem Kremličkou v roce 1923 ze sbírky …
SICCO = společnost s ručením omezeným byla založena v roce 1996; sídlem se stala budova …
Sicherheitsdienst = bezpečností služba říšského vedoucího SS působila v Kolíně už od roku 1939…
sila = roku 1969 postavilo ZNZZ na Zálabí v ulici K Vinici čp.1304 betonový sklad pro 21 tisíc tun …
Silbernágel Arnošt (nar.1908) = živnostník v ulici Chelčického čp.664; společně s Vl. Lieskem zde …
silniční válec = parní válec, vyrobený v roce 1927, předala Správa pražských komunikací …
Singer Max = obchodní manažer; v roce 1912 mu byla udělena společná prokura s Františkem …
Sion = Židovský spolek lidový “Sion” působil v Kolíně za I. republiky; v roce 1922 byl jeho předsedou …
sirotčinec = povinností konšelů bylo vykonávat poručenství nad sirotky v šosu města; starali se také …
Sirotčí louky = lokalita u lázní, kde se v roce 1945 usadila sovětská vojska ve stanech; z nich se …
Sixta Jan (nar.1898) = typograf; společně s Františkem Roušavým ve 20.letech 20. století vystavěli …
Sixta Josef (zemř.1885) = měšťan, obchodník, majitel realit; do Kolína přišel z Velimi; člen prvního …
Sixta Václav (zemř.1929) = děkan; podílel se v roce 1910 na publikaci Dějiny a popis děkanského …
Skalička Václav (nar.1891) = právník z Borovan, vládní komisař Městského úřadu, starosta města …
Skalník Joska (Josef, nar.1948) = pražský malíř a grafik; do Kolína se přestěhoval z Trutnova; v letech …
Skálovský dům = měšťanský dům čp.14 v ulici Kouřimská byl od Kouřimské brány oddělen uličkou…
Skauti Kolín = hokejový oddíl skautského hnutí vznikl za I.republiky
skauting = původní experiment anglického vychovatele Roberta Badena-Powella a 20 chlapců z roku …
skladištní družstvo = Hospodářské družstvo skladištní vzniklo v Kolíně jako hospodářský spolek v roce …
Sklenář Jan (nar.1857) = c.k. koncesovaný stavitel; koupil a přestavěl kontribučenský špýchar v Císařovsi…
Skupina K = výtvarníci vystavující v Kolíně jako skupina v letech 1970-6; za jejich představitele byl …
Sládek Vladimír (nar.1961) = novinář, od roku 1991 redaktor kolínského týdeníku se zaměřením …
Sladkovského = ulice z Havlíčkovy třídy k Bayerce byla pojmenovaná roku 1903 po …
sladovna = původně severní křídlo předhradí; rozlehlá budova pozdně středověkého původu na …
Sladovnická zahrada = k Obecnímu dvoru se přimykaly dvě samostatné chalupy, z nich jedna …
slanaři = vydatný důchod městu poskytovaly obecní obchody, především obecních slanařů…
Slavata Vaněk = v roce 1934 byl po bitvě u Lipan pověřen velením ve městě, když předtím byl z …
SLAVIA = kancelář vzájemně pojišťovací banky sídlila ve 30.letech 20. století na Palackého …
Slavie = za I. republiky se tak jmenoval hostinec v Císařovsi, původně nazývaný U města Liberce …
Slavík Martin (nar.1975) = podnikatel; jednatel obchodní firmy SICCO; v letech 2002-4 členem …
Slavík Stanislav (nar.1928) = učitel; do Kolína byl přeložen v roce 1954; po následném zapojení …
Slavoj = fotbalový klub SK Slavoj založilo 17 členů v roce 1919; v roce 1933 měl klub 231 …
slečáky = sludgeové rybníky petrolky byly rafinérkou založeny za železniční tratí; postupně …
Slepička = byl lidový název pro zvon Maria chrámu sv. Bartoloměje; někdy se také nazýval jako …
slib = skládali členové Zastupitelstva města vždy na počátku ustavujícího zasedání po volbách; v roce …
Slovenská = ulice pojmenovaná po slovanském národu, který měl v letech 1918-1992 s námi společný …
Slunečnice = štítarská lokalita; v roce 2003 zde začala stavět poděbradská stavební firma PMS ve …
služebna německé kriminální policie = byla v Kolíně zřízena v roce 1941; jednalo se o …
Smetana Bohumil = živnostník; od roku 1919 stavěl na Kutnohorském předměstí továrnu; roku 1922 …
Smetanova ulice = komunikace na hranici městských částí Kolín III a Kolín IV; ulice byla pojmenovaná …
Smetanův barák = stál na začátku ulice Brankovická; jednalo se o přízemní chalupu s polovalbovou …
smuteèní síò = budovu na městském hřbitově na Zálabí vyprojektovali architekti Benda, Polívka a …
Socialistická rada = vznikla v Kolíně v roce 1918; existovala vedle Národního výboru; sdružovala …
Sodovkárna = továrna v ulici Zahradní čp.46, kterou založil roku 1843 P. Fischer; v jejím držení se …
Soja = továrna na zpracování kakaa, soji a výrobu nečokoládových cukrovinek vznikla z původního …
Sokol = v Kolíně vznikl už v roce 1862, to je v době, kdy byl v Praze založen Tyršem a Fügnerem, …
Sokolák = cvičiště v Borkách, nedaleko řeky; ve 20. letech 20. století při cestě na cvičiště byla …
sokolovna = budova masové tělovýchovné organizace v ulici Sokolská; jednota měla stálé problémy …
Sokolská = ulice podél sokolovny a předhradí na Pražském předměstí; původně zde stávaly chalupy …
solná jeskyně = zvláštní prostor v akvaparku Vodní svět; vznikla v rámci rekonstrukce plavečáku v roce …
Souček Jaroslav (zemř.1918) = numismatik; v roce 1895 pomáhal v Kolíně založit Jednotu musejní…
Souček Matěj = obchodník, měšťan, radní; majitel cihelny na Kouřimském předměstí, kde byl v …
Soudek František = litograf; jako první v Kolíně získal roku 1869 knihtiskařskou koncesi
soudní okres = za předchůdce okresu je možné považovat městský šos a panství; jako první tohle …
Soucha František = živnostník v ulici Sadová; firma F.Soucha byla strojním truhlářstvím a výrobnou …
sousedé = ve středověku preferovaná skupina obyvatel Kolína; jedině z jejich řad mohli být voleni …
Spálený Josef = statkář, majitel realit na Palackého třídě čp.26; roku 1900 spoluzakladatel Vozovky
Sparta = fotbalový klub SK Sparta Kolín vznikl v roce 1912; při založení měl 14 členů; spolek …
Speciál, Proft a spol. = židovská strojírna založena roku 1920 v ulici Náplavní čp.20; od roku ..
spilka = technická budova předhradí na jihovýchodě velkého nádvoří zámeckého pivovaru z roku …
Spira Jeremiáš (zemř.1664) = rektor, konšel; po roce 1622 vyženil dům čp.42 U Tří korun; v letech …
splavnění Labe = v roce 1831 nařídil císař František zahájit na státní útraty přípravné práce a …
spojka = komunikace vedoucí k Polepům, spojující dopravu mezi ulicemi Žižkova a Polepská…
Společenstvo hostinských a výčepníků = okresu kolínského bylo založeno v roce 1888; v roce 1933 …
Společenstvo živností kovy zpracujících = bylo založeno v roce 1863; v roce 1938 napsal o dějinách …
Spolek divadelních ochotníků Jirásek = vznikl v Kolíně za I.republiky ze zábavního spolku Kollár
Spolek na dostavění děkanského chrámu v Kolíně = založil v roce 1878 děkan Jan Svoboda u …
Spolek majitelů domů = občanské sdružení působilo v Kolíně ve 20. letech 20. století; spolek se …
Spolek vojenských vysloužilců = byl v Kolíně založen v roce 1872; jeho starostou se stal …
Spolková rada = koordinační orgán spolků působících na území města Kolína byl založen v roce …
spolky = dobrovolná občanská sdružení, původně skupina přátel, dokázala povýšit svá setkání …
Sportovní centrum mládeže = bylo založeno v roce 1998 ve fotbalovém klubu FK Kolín a …
Sportovní restaurace AFK = v roce 2006 byla v nové budově Na Šibovce zřizována v přízemí restaurace…
Spořitelna = královského města Kolína byla po dlouholetých jednáních založena roku 1894 usnesením …
správa majetku = odbor Městského úřadu, který převzal úkony po likvidované společnosti Městská …
správní komise = vznikla v roce 1919, když nahradila Okresní zastupitelstvo; šestnáctičlenné Okresní ..
Srdíčko = taneční skupina; při 7.Základní škole v Masarykově ulici pracovala děvčata ve folklórním …
stáčírna = průmyslový objekt z roku 1873 uzavírá zámek na jižní straně
Stalingradská ulice = po II. světové válce se tak jmenovala ulice Jungmannova respektive …
Stalinova = třída Maršála Stalina vedla po osvobození Rudou armádou v roce 1945 z náměstí a …
stanné právo = vyhlásili němečtí okupanti v Kolíně 7.května 1945 poté co stříleli do davu na náměstí …
Stará brána = dům čp.33 na Kouřimském předměstí; budova byla přízemní s valbovou střechou; na …
Stará pošta = při výstavbě železnice v letech 1843-5 byla podle bahniště založena nová silnice k nádraží…
Staré Labe = jezero vzniklé na místě starého řečiště, když si Labe našlo rovnější směr; ostrov u …
Staré Štítary = v roce 2007 Zastupitelstvo města schválilo tento pomístní název pro pozemkovou …
Staré tisky = část dvoudílného sbírkového fondu muzejní knihovny; mezi tuto část byly …
starosta města = slovo starosta přímo nesouvisí se slovy starat se a starosti, starosta je z přídavného …
Stará farní škola = jihozápadně od chrámu sv.Bartoloměje, byla na kostelním dvoře před věžemi …
Starý Vincenc (1829-1887) = stavitel; na místě Žampachovského baráčku na Kouřimském předměstí …
starý židovský hřbitov = staré pohřebiště z 15.století se stovkami ozdobných náhrobků …
STASIX = stavební firma byla založena jako společnost s ručením omezeným v roce 1993 společníky …
Stašek Antal (1843-1931) = právník, spisovatel; v letech 1867-9 vykonával v Kolíně advokátní …
Státní statek = socialistický zemědělský národní podnik v Kolíně, založený roku 1948 se 75 …
Stavba roku = od roku 1995 organizoval regionální udílení výročních cen o Stavbu či dílo …
stavební komise = od počátku 90. let 20. století řídil stavební komisi radní Jan Soukup; v roce …
stavební úřad = státem pověřený městský odbor k výkonu činnosti podle stavebního zákona, který …
stejnokroj = Zastupitelstvo města v roce 1993 schválilo strážníkům Městské policie stejnokroj …
Steppan Josef = městský lékař; roku 1900 spoluzakladatel Vozovky
Stipendijní nadační fond = na základě iniciativy poslance Milana Cabrnocha fond založilo město…
stojatý rošt = základ pilířů Masarykova mostu; ježto skála v těch místech zapadala až 22 metrů pod …
Stoletá vinárna U Součků = provozovna se dvěmi místnostmi v domě U Zlatého holuba v ulici …
Strakové = Vincenc Straka (nar.1905) knihkupec, živnostník na Prokopově třídě čp.43; za …
stravovna = Okresní stravovna byla v Kolíně zřízena podle zemského zákona z roku 1895; budovu …
strážníci = městská stráž, čítající 2 denní a 2 noční volené strážníky, ve Městě působila už v době …
Strnad a Červinka = sdružení podnikatelů Jana Strnada a Břetislava Červinky vzniklo roku …
Strojírny = zálabský státní podnik Strojírny Kolín jako součást koncernu ČKD Dukla vznikl …
Strojní pekárna = v letech 1929-1930 postavilo Hospodářské družstvo skladištní družstevní pekárnu …
Strojobal = podnik v ulici Zengrova čp.82 byl založen roku 1945 z původní výrobny akciové společnosti …
Středočeská lidová knihtiskárna = byla v zámeckém purkrabství v ulici Sokolská provozována od …
Středočeská záložna v Kolíně = založena roku 1926 vlivnými představiteli sociálně demokratické …
Středočeské Hlasy = kolínský sociálně demokratický týdeník začal vycházet v roce 1911; jeho …
střelecký klub mládeže = sportovní klub DDM vznikl v roce 2004; jeho sídlo bylo zapsáno do ulice …
Střelecký ostrov = předchozí název Hořejšího ostrova; Jednota českých střelců měla spolkovou …
střelnice = střelecký oddíl vznikl v Kolíně pod hlavičkou Svazarmu počátkem 60. let 20. Století…
stříbrná ruda = začala být těžena začátkem 13. století v okolí Starého Kolína a způsobila prudký …
studená várka = kolínští konšelé dovolovali od roku 1643 měšťanům jednu várku piva za 14 …
Studentský klub mladých = kolínský spolek vznikl v roce 1898 a navázal na starší Spolek …
studentský vlak = v roce 1891 byla vypravena speciální souprava s 800 studenty a občany …
Styl = od roku 1996 si mohli obyvatelé Kolína naladit na frekvenci 90,2 FM regionální …
Sudek a Hoblík = novoveský živnostník František Sudek obdržel roku 1869 tiskařskou koncesi …
Svatá Jarmila (1903-1964) = kolínská bankovní úřednice, literátka, herečka; působila v ochotnickém …
Svatojánské pole = lokalita proti kostelu svatého Jana Křtitele; od děkanské zahrady s domkem …
Svatojánský kostel = bývalý špitální, původně gotický kostel svatého Jana Křtitele v ulici U …
Svatomartinský kostel = původní chrám sv. Martina v Zibohlavech byl románského slohu…
svatý Pavel = socha světce byla v roce 1764 (k ukončení rakousko-pruské války) postavena v rohu u …
Svítání = kolínský protižidovský a protirepublikánský čtrnáctideník vycházel v roce 1921; zapříčinil …
Svoboda František V. = založil v roce 1871 nejstarší pohřební ústav v Kolíně; v roce 1937 měla …
Svoboda Gustav (1858-1912) = ředitel chlapecké školy; jednatel Jednoty musejní; iniciátor …
Svoboda Jan (zemř.1889) = římskokatolický kněz, buditel, rodák z Chrudimi, který v Kolíně …
Svoboda Jiří = manažer; podnikatel od roku 1990 (předtím ředitel závodu TESLA); spolumajitel …
svobodný řemeslník = byl ve středověkém Kolíně motorem vývoje a hospodářské prosperity; …
Svobody = zálabské náměstí; za I. republiky se jmenovalo náměstí Jiřího z Poděbrad; v roce 1938 …
Svojsíkův závod = závod družin, chlapců a dívek ve věku do 15 let ve skautských dovednostech; v …
syndikus = hlavní práce v městském soudnictví připadala na 2 radní písaře, staršího a mladšího; od …
Obsah jednotlivých pojmů je popsán v knižních nebo digitálních dílech encyklopedie.
 
Prohlášení o Cookies