Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Aleš Zahajský a spol. o Kolíně, původně královském městě ve středních Čechách

 
 

N

Na hradbě Přemysla Otakara = bývalý dvoupatrový dům čp.73, čp.74 a čp.75 se sedlovou střechou a atikovým cimbuřím u železné lávky v tehdejší Rubešově ulici (na pozdějším předmostí Masarykova mostu) se sochou přemyslovského krále od sochaře profesora Maudra, umístěnou do výklenku fasády mezi okny druhého poschodí; ve sklepích byly nalezeny zbytky městského opevnění; hradby byly vybudovány nařízením panovníka Přemysla II. Otakara (vládl v letech 1253-1278)  na základě listiny z roku 1261, která uložila měšťanům během 4 let silně opevnit město; v roce 1240 byl Otakar jmenován vyšehradským proboštem; po roce 1247, kdy zemřel jeho starší bratr Vladislav, se projevila jeho ctižádost ve věcech světských; jako mladý král rozuměl životnímu stylu šlechty i podnikatelským aktivitám měšťanů; rozhodující složkou Přemyslovy vnitřní politiky byla jeho zakladatelská činnost; byl si vědom významu bezprostřední držby půdy, lidí, hradů a měst jako zdrojů moci a bohatství; hospodářskými oporami se mu stala královská města, obvykle zakládaná v místech, kde měl král majetek; král měl také zájem na doplnění své pokladnice o stříbro z nedalekých Hor a protože mu patřil starý Kolín, chtěl z něho zřídit město, jež by sloužilo k podpoře dolování; proto tam poslal přistěhovalce z  dolního Německa; protože se ukázalo, že místo je malé a povodněmi sužované, usadili se němečtí kolonizátoři dále po proudu na skalní terase a panovník jim udělil statut královského města zvaný nový Kolín; výstavba měst a budování nových panství se dostávala do střetů zájmů místní šlechty, která byla vytlačována z příznivějších míst a přicházela o půdu, již si nárokoval panovník; za jeho panování se utlumoval staroslovanský ráz a vštěpovaly se zásady západní Evropy, zvláště práva římská a německá; mimořádnou zásluhu měl Otakar II. za rozvoj stavu městského; budování centralizované panovnické moci vnitropolitickou pozici Přemysla nejen neupevnilo, nýbrž spíše podlomilo; Rudolf I. vyhlásil na Otakara, jako neúspěšného uchazeče o římskou korunu, s podporou Svatého stolce klatbu; jeho smrt v prohrané bitvě u Suchých Krut na Moravském poli měla pro zemi truchlivé následky včetně hladomoru; v roce 1278 se Kolín stal místem jednání královny vdovy Kunhuty a říšského císaře Rudolfa o vydání Otakarovy mrtvoly k důstojnějšímu pohřbu; dům byl postaven v letech 1881-2 nákladem poslance Čeňka Hevery; v bytě s vyhlídkou na Zálabí, bydlela majitelka fotoateliéru Bohumila Bloudilová, byl tady její fotografický ateliér Rafaela, Semíkovo košíkářství a řeznictví a uzenářství Jana Doušy; králova socha v rytířském zbroji ozdobila střechu radnice; torzo stavby bylo odstraněno v roce 1991 výstavbě nové nárožní budovy České pojišťovny čp.73; na počest zakladatele města byla od roku 2007 zlatému a železnému králi Přemyslu Otakarovi II. s mimořádnými ambicemi a autoritativními sklony zasvěcena prestižní cena pro kolínskou Osobnost roku pod názvem Otakarův reliéf

Na Bělidle = slepá ulice ústící do Borků z ulice Křičkova; původně to měla být spojovací …
Na Čerčance = místo v nadmořské výšce 203 metrů, nazvané po směru vedení tratě do …
Na Dlouhé vodě = sendražická alej; ulice byla pojmenována Radou města v roce 1999…
Na Haldě = lomená ulice na Kouřimském předměstí, pojmenovaná po místě, kde se vzněcovala …
Na Háníně = pětihektarová lokalita východního extravilánu při pravém břehu Labe …
Na Hradbách = ulice pojmenovaná po středověkém opevnění, které stálo v těchto …
Na hradbě Přemysla Otakara = bývalý dvoupatrový dům čp.73, čp.74 a čp.75 se sedlovou …
Na Jezírkách = sendražická ulice u petrolky byla pojmenována Radou města v roce 1999…
Na Kačinách = les mezi Kateřinou a Starým Kolínem, který patřil městu; v 16. století se z něho …
Na Kopách = kopec za severním okrajem intravilánu Sendražic; původně to byla ceněná role
Na Kopci = lokalita ve vyvýšené části starých Sendražic; kromě jiných stavení zde stála …
Na Konečné = sendražická ulice byla pojmenována Radou města v roce 1999 po poslední …
Na Kopečkách = zálabská ulice původně spojovala ulici K Vinici s Třídvorskou třídou; její …
Na Kopečku = ulice pojmenovaná po sendražickém kopci s nejstarší zástavbou; stejně byla …
Na Kouřimce = lokalita s úrodnou rolí při západním okraji intravilánu Štítar, severozápadně …
Na Křídle = místo mezi Peklem a silnicí na Prahu; v roce 2007 Zastupitelstvo města schválilo …
Na Louce = lokalita kde byly postaveny Městské parní lázně; fotograf Václav Pačes zde stavěl každé …
Na Měkovině = ulice u zálabské elektrárny, pojmenovaná po loukách, která byla v době před …
Na Náhoně = v této lokalitě často maloval v různých ročních obdobích Václav Radimský…
Na Ostatním penízi = bývalá krčma Na Poustkách před novou Pražskou bránou; původně …
Na Palečku = místo pozdější ulice Na Petříně, bylo pojmenované po staviteli, měšťanovi a …
Na Parkáně = místo u hradeb v ulici Kouřimská; parkánem se označoval příhradek, asi …
Na Patnácti kopách = lokalita a ulice na Kutnohorském předměstí; původně lokalita s úrodnou …
Na Pile = místo naproti Dolejšímu ostrovu v ulici Rybářská čp.14, kde František Paleček založil …
Na Pláchnici = sendražická role mezi petrolkou, Veltrubkou a sendražickou drůbežárnou…
Na Pobřeží = ulice na levém břehu Labe; poblíž parního mlýna zde měl chemickou prádelnu a …
Na Podsíní = měšťanský dům čp.56 byl postavený v původní Labské ulici; v roce 1494 …
Na Polepsku = v roce 2007 Zastupitelstvo města schválilo tento pomístní název pro …
Na Poustkách = místo bývalé krčmy Na Ostatním penízi na Pražském předměstí při …
Na Pršíně = pojmenování dostala ulice podle názvu velké zahrady Pršín s budovou, která …
Na Průhoně = místo na Kouřimském předměstí za Šťáralkou a mezi ulicemi Zengrova a …
Na Přesypu = zálabská ulice; její název byl odvozen od hlinitého kopečku mezi továrnou …
Na Příkopě = ulice vedla od Modrého bodu ke Štítarům; původně se zde nacházel …
Na Příkopech = se původně nazývala ulice Kovářská; vyzděné příkopy byly součástí opevnění …
Na Pustině = ulice pojmenovaná po místě, kde ležela půda dlouho ladem; v roce 1937 napsal …
Na Rozcestí = zibohlavská ulice byla pojmenována Radou města až v roce 1999 (do té doby v …
Na Růžku = ve třicátých a čtyřicátých letech 20.století výčepní lokál v budově Bazar u Zámecké …
Na Rychtě = hospoda v místě napojení ulice Štítarská na ulici Pražská; rychta byla původně …
Na Schodcích = měšťanský dům čp.32 postavený v Horské ulici; v roce 1511 ho držel pekař …
Na Skále = ulice postavená na skalnaté vyvýšenině za Práchovnou; několik domků zde stálo již v …
Na Slunci = zibohlavská ulice byla pojmenována Radou města až v roce 1999 (do té doby v …
Na Souškách = v místě kdysi stávala ves Soušek, na počátku 17.století už pustá; poblíž v lokalitě …
Na Spravedlnosti = ulice pojmenovaná po návrší, kde stávala stínadla, městská šibenice a kolo …
Na Starých Štítařích = místo původního osídlení Štítar, na návrší ke Křečhoři; později se …
Na Stráni = zahrádkářská osada na obecních pozemcích mezi jižním cípem Pekla a …
Na Svobodném = ulice na Štítarském předměstí; v ulici Technické služby města Kolína …
Na Šibovce = fotbalový stadion A.F.K., zvaný v 60. letech 20.století po dobovém názvu …
Na Špici = hostinec v ulici Ovčárecká patřil starému Drahovzalovi; jeho syn Štěpán budovu …
Na Třešňovce = ulice pojmenovaná po zdejším ovocném sadu, vybudovaná při výstavbě rodinných …
Na Vajtě = se říkalo širokému a zvýšenému chodníku podél kapucínské zahrady a Horské …
Na Valech = ulice pojmenovaná po místě, kde byl násep, za válek zpevňovaný silným kolím; valy …
Na Velbloudu = bývalé označení pro místo, kde byla postavena nemocnice
Na Vinicích = kopec Středolabské tabule (Nymburská kotlina) mezi Raškovcem a Třemi Dvory …
Na Výfuku = ulice na předměstí Výfuk pojmenovaná Radou města v roce 1999 po lidovém …
Na Vyhlídce = zibohlavská ulice byla pojmenována Radou města až v roce 1999 (do té doby …
Nad Hřištěm = oplocený areál zahrádkářské kolonie mezi Štítarami a Radovesnicemi
Nad Kapličkou = místo vzletové a přistávací dráhy veřejného vnitrostátního letiště; jeho rozvoj byl …
Na Stráni = nová ulice ve Štítarech vznikla v roce 2005 mezi rodinnými domy ve směru na …
Nad Tržištěm = místo mezi ulicemi Polepská, Plynárenská a Polepy
Na Zámecké = budova vznikla na místě jižní zámecké zahrady; roku 1863 vydal císařsko…
Nad Zastávkou = ulice pojmenovaná po železniční zastávce na trati do Prahy; v domě …
Nábřeží Svobody = bývalá ulice podél Městských lázní, vedla skoro souběžně s ulicí Na Pobřeží…
nadjezd = mimoúrovňové silniční křížení se železniční tratí na Zálabí; železobetonové dopravní …
nádraží = bylo postaveno v místě bývalého Hrobského ostrova a mlýna a Popelovského dvora…
nadmořská výška = se u města Kolín uvádí souhrnně 195 metrů nad mořem
Nagel a spol. = roku 1883 založil Bedřich Nagel na Zálabí (čp.240) továrnu na dezinfekční …
Nana = obraz namalovaný kolínským rodákem Rudolfem Kremličkou v roce 1918; svým …
nágrošníci = kolínští rybáři byli sdruženi cechovním způsobem už v roce 1492; spolkovou …
Naivka = Naivní restaurant (za socialistického režimu I.cenové skupiny), předtím také “vrahovna…
Natruc = hudební festival pod otevřeným nebem; zakladateli hudebního festivalu byli v 90.letech …
náborová kancelář = útvar T.P.C.A. pro nábor nových zaměstnanců do automobilky; v …
nákladníci piv = pivovarníci; specifickým rysem této, zprvu měšťanské živnosti, byla skutečnost…
nálety = spojeneckými vojsky ve II.světové válce byly 4: v srpnu a prosinci 1944 a březnu 1945 …
náměstí Republiky = bylo původně nazváno Mariánské; po vzniku samostatné republiky …
Náplavní = bývalá ulice se do 80.let 20.století nacházela pod zálabským vyústěním Nového …
Národní dům = budova na náměstí Republiky čp.29 postavená na pozemku patřícím původně …
Národní hlas = kolínský týdeník měl nahradit Hlas demokracie, ale vycházel jen krátce …
Národní výbor = převratová politická organizace, v jejímž nejvyšším čele stál Karel Kramář…
Národní banka čsl. = bývalá filiálka peněžního ústavu v ulici Havlíčkova resp. Stalinova čp.273
Náš kraj = v roce 1919 se kolínští pokrokoví socialisté rozhodli vydávat vlastní tiskovinu…
Naše Pravda = kolínský týdeník, který byl v podstatě pokračovatelem týdeníku Středočeské …
návladní = během let se povinnosti primasů, jakožto zároveň vrchních správců a inspektorů …
Navrátil Václav = obchodník; v roce 1901 založil obchod s usněmi a kůžemi na nároží ulic …
Navrátil Václav (nar.1947) = chirurg; primář v nemocnici od roku 1995; v roce 2002 získal …
NAVARA = závod pražské akciovky založené Radimem Navrátilem a Bernardem Strakou …
Nebovidská = ulice vedoucí od Kovošrotu z ulice Havlíčkova byla pojmenována Radou města až …
Nejsvětější Trojice = klášterní raně barokní kostel postavený v letech 1667-1671 v ulici …
Nekvasil Otakar = architekt, stavitel; v roce 1913 vyprojektoval palác pobočky Rakousko-uherské …
Němec Jaroslav (nar.1954) = obchodní manažer, fotbalový internacionál; od roku 1964 hrál v …
Němec Ludvík = roku 1909 koupil Tumlířovu chemickou továrna v ulici Na Přesypu čp.240…
Nemocnice = okresní zastupitelstvo se v roce 1892 usneslo vystavět svým nákladem …
Nerudova = ulice na Kouřimském předměstí pojmenovaná po fejetonistovi a básníkovi Janu …
Neumannova = ulice pojmenovaná po básníkovi Stanislavovi Kostkovi Neumannovi …
Nezávislost = republikánský časopis; redakce v roce 1922 sídlila v Knirschově domě v ulici …
nocturno = koncert vážné hudby tradičně probíhající v rámci Kmochova Kolína; nočního koncertu …
Normálka = v roce 1776 v Kolíně vznikla v budově Nové farní školy Normální škola, která si brzy …
NOS = pseudonym Jiřího Nováka (nar.1952) a Jaroslava Skoupého (nar.1947), pod kterým …
nouzové domy = aby obec lépe čelila poválečné bytové nouzi ve městě, nechala na místě …
Nová lékárna = vznikla ve 30.letech 20.století v domě U Škramovských, kde si Nosek pronajal …
Nový most = čtyřpruhová silniční konstrukce s chodníky spojila ulice Ovčárecká a U Křižovatky…
Nový svět = měšťanský dům čp.57 v původní Labské ulici prodala vdova vodákova Dorota koláři …
noviciát = jezuitský noviciát, jako přípravné zařízení pro službu v řádu Tovaryšstva Ježíšova, se v …
numismatický fond = vznik numismatické sbírky spadá do období počátků Městského muzea v …
Nymš Jan = předseda Městského národního výboru v letech 1986-1990; po převratu, vyvolaného …
Obsah jednotlivých pojmů je popsán v knižních nebo digitálních dílech encyklopedie.
 
Prohlášení o Cookies