Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Aleš Zahajský a spol. o Kolíně, původně královském městě ve středních Čechách

 
 

M

magistrát = správa města; vznikl reorganizací městské správy v roce 1788 nařízením panovníka, když předtím byl zrušen úřad císařského rychtáře; v čelo městské obce byli postaveni tři zkoušení právníci s důstojenstvím královských úředníků; hlavní z nich se stal královským purkmistrem; druzí se pak nazývali magistrátní radové; jako poradní orgán si zval purkmistr čtyřčlennou obecní reprezentaci; magistrátní kancelář řídil radní tajemník; kancelář tvořil také listovní, protokolista a radní služebník, kontribuční, důchodní, registrator a kancelista, inspektor a návladní; magistrát podléhal dozoru krajského úřadu; k magistrátní kanceláři v roce 1789 patřili radní tajemník František Tumlíř, listovní Václav Záviška, protokolista František Lysander z Ehrenfeldu, radní služebník Antonín Tumlíř, kontribuční Václav Kmoch, důchodní Jan Martinides, inspektor a návladní Josef Velich, registrátor Josef Jindra z Orebthalu, kancelista Petr Böhm; magistrát podléhal krajskému úřadu; zřízením magistrátu byla de fakto zrušena dosavadní městská samospráva; v polovině 19.století se v Evropě zvedlo národní hnutí; v té souvislosti se v Kolíně ozvaly hlasy proti pánovité byrokracii královských purkmistrů; purkmistr Schecher v r.1848 proto náhle opustil své místo; měšťané si proto sami vytvořili prozatímní správu; purkmistrem se stal Karel Břečka; magistrátní funkce zůstaly převážně nezměněny: magistrátní rada Antonín Hlávka, substitut Jan Goltz, výpomocný referent Antonín Vojáček, městští reprezentanti Jan Harrer, František Leger a Vincenc Karabáček; usnesení sněmu v roce 1848, kdy bylo zrušeno poddanství, robota a vrchnostenská práva, upravilo obecní zřízení; na základě obecního statutu proběhly v roce 1849 nové obecní volby; purkmistrem se stal opět Břečka a k němu čtyři radní; pravomoce obecního zastupitelstva byla omezena na věci správní; pro záležitosti soudní a berní byl utvořen okres Kolínský

MAD = Městská autobusová doprava Kolín zajišťovala hromadnou dopravu osob ve městě …
Macháčkova = zibohlavská ulice byla pojmenována Radou města až v roce 1999 (do té doby …
Macharova aula = velká místnost v kolínské vysoké škole Academia rerum civilium; v roce …
Macharova deska = v místě na rohu ulic Fügnerova a Tyršova, kde stála Macharova …
Macharova = ulice po roce 1948 (předtím se jmenovala Tumlířova) pojmenovaná po …
Macharova knihovna = část dvoudílného sbírkového fondu muzejní knihovny; původně …
Máchova = plánovaná ulice na Kutnohorském předměstí byla pojmenovaná v roce 1928…
Majerová Zdenka (nar.1948) = technička; v roce 1990 byla členkou koordinačního centra …
Major Jan Ev. (1859-1935) = živnostník, divadelní ochotník, kostelník; v 80.letech …
Malá galerie = soukromé výstavní prostory zřídil v roce 1988 Miloš (Kim) Houdek …
Mančalová Jana (nar.1941) = učitelka, filosofka; v letech 1990-4 byla členkou …
Mandelík Bernard (1844-1910) = ekonom, velkoprůmyslník; ve městě původně …
Marie Terezie = někdejší ulice, nazvaná po rakouské císařovně Marii Theresii …
Martin z Vyskytné = bakalář; v roce 1515 zdědil po radním písaři Jakubovi z …
Masarykova topolová alej = stromořadí na zálabském břehu Labe u Kmochova …
Masarykova ulice = byla pojmenovaná počátkem 90. let 20. století po prvním …
Mašinka a Vagónek = trafika Mašinka zahájila provoz na kolínském nádraží …
mateřské školy = v roce 1956 připadala jedna třída na 1650 obyvatel; v roce …
májové oslavy = 1919 na 10 tisíc účastníků manifestace organizované oběma …
malá privatizace = v roce 1990 byla ustavena Okresní privatizační komise…
Malé divadlo = spolek nadšených divadelníků, navazující na dlouholetou …
Malé nádvoří = zpevněné prostranství zámku obklopené křídly paláce vzniklo …
malý kruhák u Prasečáku = křižovatka ulic Politických vězňů, Legerova a …
mamocentrum = v roce 2004 bylo v budově bývalého plicního oddělení …
Mančal Josef (1888-1964) = pedagog, dirigent, klavírista, varhaník, …
mandlovna = stávala na Pražském předměstí za budovou kovárny čp.27; …
manifestace 1938 = mohutná manifestace za nedotknutelnost a samostatnost …
Marek Robert (1881-1968) = vrchní revizor Čsl. státních drah, osvětový …
Marhoul František (nar.1884) = soustružník v ulici Dobrovského čp.280; společně …
Maria = svatovítský zvon o váze 75 kg, výšce 36 cm a o průměru 46 cm, naladěný …
Mariánské náměstí = veřejný prostor pojmenovaný podle kaple P.Marie Bolestné ...
Mariusův ostrov = původně největší, zvaný také Hrobský; vznikl v 16.století vyschnutím …
Markúšovský dvůr = na Pražském předměstí čp.31 stál na rohu uličky naproti zámeckému …
Marína = občanské sdružení Sportovní přístav vzniklo v roce 2005; předsedou sdružení byl …
Masarykův pomník = složený z vysokého podstavce z mrákotínské žuly a sochy z bronzu …
Masné krámy = barokní objekt s provozovnami mezi východní stranou ulice Kouřimská a …
Mašek Vlastimil (nar.1921) = školní inspektor, dramaturg; od roku 1965 byl členem …
Mašín Emanuel = majitel realit; v roce 1900 byl spoluzaklada-telem Vozovky
mašinka = výroční historická jízda do romantického koloritu Posázaví, pořádaná …
Matějíček Jan (nar.1948) = právník; advokát v ulici Politických vězňů čp.98; předseda …
Mateřská škola Sendražice = pøíspìvková organizace obce; školka vznikla při obecné …
Matiáš Libor (nar.1965) = po studiu na kolínském Gymnáziu se věnoval tanci; pracoval v …
Matrasovský dům = nárožní dům čp.9 na jižní straně náměstí; přízemí a sklepení pochází …
Mazač Václav (nar.1889) = živnostník, dříve psaný také jako Mazáč; v roce 1919 založil v ulici …
Mazuch Rudolf (1891-1920) = malíř; pardubický rodák; od mládí žil v Kolíně; přestože …
mažoretky = v Kolíně poprvé vystoupily v roce 1973 na 11.ročníku Kmochova …
Melichar Kašpar, ze Žerotína = šlechtic; od roku 1579 držel panství; během svého panování …
melouny = se v Kolíně v minulosti hojně pěstovaly v ovocných zahradách; …
Melounkovský dům = měšťanský dům čp.12 v ulici Kouřimská v letech 1494-1502 …
Melounovo knihkupectví = bylo v domě čp.106 postaveném na nároží ulic Parléřova a …
Mendlova vila = dům na Pražském předměstí si nechal postavit odborný lékař David …
menčestr = protože byl Kolín v polovině 20.let 20.století jedním z nejprůmyslovějších míst …
MERKUR = budova čp.33 na nároží ulic Kouřimská a Politických vězňů byla postavena …
Meteor = továrna na specielní stroje a kovové zboží, která od roku 1920 v ulici …
Mezi Silnicemi = v roce 2007 Zastupitelstvo města schválilo tento pomístní název pro …
městiště = díl pozemku, na kterém si ve středověku měšťana mohl postavit dům; městiště se časem …
Městská bytová správa = v roce 2002 tuto společnost s ručením omezeným založilo …
Městská hudba Františka Kmocha = hudební těleso vzniklo z podnětu výboru kolínských …
Městská policie = se začala budovat v roce 1991; nejprve sídlila v provizorních prostorách …
městská rada = správní a soudní orgán města, sestávající z přísežných konšelů z řad …
Městské divadlo = v roce 1991, kdy zařízení s 92 zaměstnanci přešlo z krajské pod městskou …
městské knihy = hospodářský, právní a správní rozvoj města ve 13. století si vyžádal …
městský hřbitov = na Zálabí byl užívaný od roku 1882; na hřbitově byly provedena umělecké …
Městský úřad = v roce 1990 nahradil Městský národní výbor; po komunálních volbách …
měšťanské domy = podsklepené, v Kolíně převážně patrové obytné stavby se sedlovou …
Měšťanský pivovar = nemovitost původně tvořily 2 domy; město koupilo kolem roku …
Mexiko = dělnická kolonie stála v místech bývalého Raškovce; vznikla v souvislosti s …
Mezřický Jiří (nar.1939) = architekt, malíř; v roce 1962 uspořádal v kolínském divadle …
mezuza = tradiční označení židovských příbytků; v roce 2004 katolický farář Libor Bulín …
mikrobiologie = laboratorní diagnostický obor, který ze vzorků odebraných pacientům …
Mikuláš Trčka = rytíř z Lípy na Lichtenburce a Opočně; král Vladislav mu v roce 1502 dal …
Mikoláše Alše = ulice se od roku 1928, kdy vznikla, jmenovala Štefánikova; po roce …
Mikulášská jízda = akce muzea s mikulášskou nadílkou pořádaná od roku 2005; jízda …
Milena = dům čp.400 v ulici Bachmačská postavil v letech 1928-9 zedník Karel Černohlávek …
Military club = volné sdružení zájemců o vojenskou problematiku; spolek vznikl v roce …
mílové právo = uděloval panovník královským městům ne vždy z péče o vlastní město ale …
minigolf = sportovní zařízení bylo vybudováno v roce 1982 v areálu plavečáku v rámci …
Míru = ulice na Pražském předměstí byla pojmenována po II. světové válce; vedla …
Miss Kolínska = místní soutěže krásy začala pořádat COLIN Agency v roce 2001; v 90…
Mistra Jana Husa = sendražická ulice byla pojmenována Radou města v roce 1999 po …
Mlázovský Jan (zemř.1598) = šlechtic z rodu Blehů z Těšnice; v letech 1593-8 byl …
mlékárna = působila od roku 1912 nejprve jako Rolnické družstvo pro zužitkování …
mlynáři = kolínští řemeslníci; podle středověké definice semílali obilí na mouku pro chléb …
Mlýnská = stará zálabská ulice pojmenovaná po Podskalském mlýnu, ke kterému směřovala…
mlýnský jez = středověká vodní stavba na řece mezi mlýnem Podzámeckým a Podskalským…
mlýny = charakteristický rys technického rozvoje vrcholného středověku s využitím přírodního …
Mníšek = zvon severní věže chrámu svatého Bartoloměje byl údajně zachráněn od zkázy po …
Měst.NV (1945-1990) = Městský národní výbor, volený orgán státní moci a správy města…
Mlaczhubovský = nárožní dům čp.84 v ulici Zámecká od sladovníka Mikuláše v roce …
Mládežnická = ulice vznikla v 80.letech 20.století v souvislosti s výstavbou sídliště Čechovy …
Mnichovická ulice = zálabská komunikace pojmenovaná po zaniklé farní vsi Mnichovice …
Mocker Josef = architekt; v roce 1872 restauroval krov, pavlač a balustrádu zvonice …
Modestinus Jan Mikuláš (1647-1720) = měšťan; v letech 1680-5 byl školním kantorem…
Modlitebnice = na Kouřimském předměstí byla postavena v roce 1871 na místě původního …
Modrá hvězda = bývalý hotel provozovaný v budově čp.44 na Karlově náměstí v domě …
Modrá stuha = cyklostezka podél pravého břehu Labe, páteřní trasa turistů na bicyklech
modrák = tmavý kámen těžený v lomech pro štětovanou dlažbu chodníků a podezdívky …
Modrý Bod = továrna v ulici Na Příkopech čp.245, postavená r.1922 elektrome-chanickým …
Mogul = výrobní značka petrolky KORAMO; za socialismu bylo nejžádanější jednolitrové …
Mojžíšův dům = dům čp.62 u Labské brány; původně měl dům svůj pivovar; nemovitost …
molo = v roce 2007 bylo k severovýchodnímu břehu na horním cípu Kmochova …
monografie města = publikaci pod názvem Monografie města Kolína a jeho okresu vydala Národo…
monstrkoncert = blok koncertů probíhajících převážně na Karlově náměstí, v rámci závěru …
mor = epidemie “černé smrti” řádila v letech 1281-2, 1312, 1520; v roce 1582 zemřela …
Moravec Otakar (1887-1943) = korektor Bayerky, realitní makléř, “italský” legionář, spisovatel …
Moravec Tomáš (1947-2006) = herpetolog, cestovatel; kolem roku 1976 založil v Kolíně …
Moravská banka = pobočka působila na severní straně Karlova náměstí čp.45 (mezi Kaškovým …
Morstadt Eduard Antonín (1821-1876) = pěvec a hudebník; v roce 1858 uvedl do pořádku …
Morstadt Josef (1797-1869) = astronom; v roce 1997 se do Kolína sjela u příležitosti 200…
Morstadt Vincenc (1802-1875) = právník, vedutista; žil v domě U Tří mouřenínů na …
Moučka Pavel (nar.1953) = lékař; přednosta hemodialyzačního oddělení v nemocnici…
Mountfield = prodejna české obchodní sítě se zahradnickou technikou byla otevřena v roce …
Mrzílek Karel (1902-1988) = učitel, kronikář; v letech 1943-1945 byl městským archivářem (archív …
MTH = Městské tepelné hospodářství vzniklo v roce 1993 jako příspěvková organizace Města…
muzejní dům = měšťanský dům čp.8 na rynku; dům na jižní straně náměstí postoupil Jan …
muzejní knihovna = se plnila knihami od dob působení Jednoty musejní; knihy získávalo …
muzeum = zařízení ke sbírání, uchovávání a prezentaci sbírek; sbírko-tvorná činnost v …
Muzeum básníků = od roku 1932 vznikalo Legerovo a Macharovo Muzeum básníků jako …
Müller Mojžíš = továrník; roku 1843 otevřel výrobnu na ruční lisování olejů v ulici Na …
Müller Václav (nar.1893) = mistr krejčí, živnostník v ulici Pejřimská čp.412; v ulici Havlíčkova …
Mutinovský dům = hostinský dům s pivovarem čp.45 na východní straně náměstí; roku 1496 ho …
Myčky = obraz namalovaný kolínským rodákem Rudolfem Kremličkou v roce 1919 ze sbírky …
Obsah jednotlivých pojmů je popsán v knižních nebo digitálních dílech encyklopedie.
 
Prohlášení o Cookies